Pasākumi

atpakaļpieteikums

Gudrā vasara 2018

 

LĪGUMS ar vecāku par dalībnieka uzņemšanu bērnu un jauniešu interešu izglītības iestādē „ Rudaga”

Līguma Nr. ____/ _____

 

Jūrmala                                                                   2018.gada__

Bērnu un jauniešu interešu izglītības iestāde „ Rudaga”, biedrība interešu izglītības iestāde “RUDAGA plus” turpmāk saukta Iestāde, (Reģistrācijas nr. Izglītības iestāžu reģistrā  Nr. 2951802637, Reģ.Nr.40008197035, juridiskā adrese: Kalnciema iela 15, Jūrmala, LV – 2015) tās valdes locekle Inese Testeļecas personā, kas darbojas, pamatojoties uz Statūtiem turpmāk saukta  NOMETNES ORGANIZĒTĀJS personā , no vienas puses un    DALĪBNIEKA  MĀTES /TĒVA/AIZBILDŅA       

 

          ______ (personas kods ____________ ) 

mātes / tēva/ aizbildņa  vārds, uzvārds

personā no otras puses, noslēdz sekojošu līgumu:

 

DALĪBNIEKS(-c _____________________________

tiek uzņemts(- ta) dienas nometnē „Rudaga”, kas notiks no ( norādīt iestādes apmeklēšanas datumus)

 

  1. 2018. gada - _______ Jūrmalā, Rīgas 3, LV-2015

 

                                                      datumi                    mēnesis

           Nosakot dalības maksu ____ ______________________Eiro

           DALĪBNIEKA VECĀKU vai AIZBILDŅU tiesības un pienākumi:

2.1. Iegūt patiesu un detalizētu informāciju par nometnes sadzīves apstākļiem un nometnes 

        programmu;

2.2.sniegt patiesas ziņas par dalībnieka personību un veselības stāvokli, aizpildot un iesniedzot iestādes dalībnieka APTAUJAS LAPU;

2.3. nodrošināt dalībnieku ar nepieciešamajām aizsargpotēm(pret ērču encifalītu,u.t.t.), iesniegt vakcinācijas apliecības kopiju, uzņemties atbildību par dalībnieka veselību un dzīvību, ja vakcinācija nav veikta (uz iestādi jābūt līdzi medikaments REMANTADĪNS);

2.4. līdz nodarbību  sākumam iesniegt iestādes vadītājam primārās aprūpes ārsta izziņu, kurā ir norādīts:

                   - gatavība piedalīties iestādē;

                   - pārslimotās slimības;

                   - vai nav bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem;

                   - pārbaude uz pedikulozi;

2.5. informēt iestādes vadītāju par īpašiem medikamentiem, kas nepieciešami noteiktos gadījumos (alerģija, astma, u.c.), un nodrošināt dalībnieku ar tiem;

2.6. Apdrošināt dalībnieka veselību un dzīvību- nelaimes gadījumiem ar paaugstinātu bīstamību.

2.7. informēt iestādes vadītāju par dalībnieka rakstura īpatnībām vai ko īpašu, kas jāņem vērā attiecībā uz jūsu bērnu;

2.8. . Nodrošināt, lai Izglītojamam Izglītības iestādē būtu uz vietas maiņas apģērbs un apavi, kā arī nodarbībām nepieciešamais inventārs un apģērbs (sports, dejas,  utt.).

2.9. samaksāt nometnes dalības maksu par 1 nedēļu Eur ___-____ ne vēlāk kā 2 darba dienas pirms iestādes sākuma; iestādes dalības maksā piemērojamas atlaides tiem iestādes dalībniekiem , kas nāk no vienas ģimenes (brāļi, māsas) – 10 % apmērā katram t. i. Eur___-___ ; kā arī, ja dalībnieks piesaistījis nometnei vēl kādu dalībnieku, kurš iepriekš iestādes „Rudaga” nav piedalījies – abiem 5% atlaide no dalības maksas.

2.10. informēt iestādes vadītāju par atteikšanos no iestādes vismaz 10 dienas pirms iestādes sākšanās, ja informācija par atteikšanos no piedalīšanās iestādes ir sniegta nedēļu pirms iestādes sākuma, tad tiek atmaksāti 70 % no dalības maksas, ja 5 dienas iepriekš, tad 50%, ja 3 dienas, tad tiek atmaksāti 30 %, ja iestādes programmu sākuma dienā tad nauda netiek atmaksāta, izņemot ārkārtas gadījumus ar pamatojuma dokumentiem.

2.11. atlīdzināt dalībnieka nodarītos materiālos zaudējumus, kas radušies iestādes laikā;

2.12. Nodrošināt bērna nogādāšanu līdz iestādes vietai norādītājā ierašanās laikā un vietā, un, noslēdzoties iestādes programma - nogādāt bērnu no iestādes uz mājām, norādītajā iestādes noslēguma laikā.

 

  1. DALĪBNIEKA tiesības un pienākumi:
    • iestādes laikā atrasties drošā vidē, piedalīties kvalitatīvā iestādes programmā, veidot attiecības, kas balstītas uz cieņu un izpratni vienam pret otru - gan ar iestādes dalībniekiem, gan vadītājiem;
    • ievērot visus iestādes visus iekšējās kārtības un drošības noteikumus.

 

  1. iestādes ORGANIZĒTĀJA un vadītāju pienākumi un tiesības:

4.1.Atbildēt par dalībnieka veselību, drošību un dalībnieka tiesību ievērošanu;

4.2. informēt dalībnieka vecākus vai aizbildņus par izmaiņām dalībnieka veselības stāvoklī;

4.3. nodrošināt kvalificētu medicīnisko palīdzību nepieciešamības gadījumā;

4.4. nodrošināt atbilstošu higiēnas normu ievērošanu un informēt vecākus vai aizbildņus par mācību programmu un  apstākļiem iestādē;

4.5. informēt dalībnieka vecākus vai aizbildņus par nometnes saturu un tās dienas kārtību;

4.6. īstenot iestādes programmu;

4.7. iestādes pedagogi tiesīgi aizrādīt iestādes dalībniekam, ja viņi pārkāpj kādu no iekšējās kārtības noteikumiem; sevišķi smagu pārkāpumu gadījumā dalībnieks tiek izslēgts no iestādes: atrašanās atklātā ūdenstilpnē bez iestādes vadītāju atļaujas, lietot uguni bez iestādes vadītāju atļaujas un lietojot alkoholiskos dzērienus un narkotikas- par to tiek ziņots vecākiem, kas nodrošina dalībnieka izņemšanu no iestādes (šādā gadījumā dalībnieka iemaksātā dalības maksa atpakaļ netiek atgriezta);

4.8. ja iestādes dalībniekam kāda iemesla dēļ jāatstāj iestādi, iestādes dalības maksa atpakaļ netiek atmaksāta.

4.9. iestādes vadītājs neatbild par sekām, kas radušās iestādes dalībniekam pārkāpjot iestādes iekšējās kārtības un drošības noteikumus.

4.9.1. Atteikties atļaut dalībniekam pamest Izglītības iestādi kopā ar svešu personu, ja dalībnieka likumiskais pārstāvis par to nav savlaicīgi paziņojis.

 

  1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz iestādes pēdējai dienai, t.i.___.___.2016.
  2. Nesaskaņas, kas rodas līguma slēdzēju pusēm, tiek risinātas Latvijas Republikas likumdošanas un Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
  3. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie IESTĀDES ORGANIZĒTĀJA ,otrs pie DALĪBNIEKA VECĀKIEM vai AIZBILDŅIEM.

 

 

 

 

 

 

NOMETNES ORGANIZĒTĀJS                                                                DALĪBNIEKA VECĀKI vai AIZBILDŅI

 

                                                                                                                      _____________________________                       

Biedrība Interešu izglītības iestāde „Rudaga plus”

Vien.reģ. N 40008197035                                                                                                                                         

Kalnciema iela 15, Jūrmala, LV-2015                    

Tālr.: 292 369 10                                                                                           ________________________________

       (adrese, tālruņa numurs)                                                                                                               

                                                                          ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

E-mail: rudaga.rudaga@gmail.com                                                       __________________________________                                                                     

Web: www.rudaga.lv                                                                                        ( personas kods)

 

 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                               (paraksts)

Biedrība Interešu izglītības iestāde „Rudaga plus”

valdes locekle I.Testeļeca

 

 

 

                                        

z.v

 

 

Nosacījumi

Līgums

Programma